Kurs akcji Action spada, niezadowoleni Obligatariusze przedstawili swój plan

Spółka Action S.A. w restrukturyzacji przedstawiła dziś przewidywane wyniki finansowe do roku 2022 oraz propozycje układowe obligatariuszy. Zgodnie z propozycjami, część obligacji (10 proc. wartości wierzytelności) zostałaby przekształcona na akcje po cenie nie wyższej niż 0,51 zł. W odpowiedzi na te informacje, kurs akcji Action spadł dziś o 15,66 proc. Rynek wykazuje niezadowolenie w związku z planami firmy, mimo, że Spółka wypracowała stosunkowo niezłe wyniki finansowe w III kwartale.

W razie powodzenia postulatów obligatariuszy, oni oraz pozostali wierzyciele Spółki weszliby w posiadanie 80 proc. jej akcji.

Spółka zaznacza jednak, że konwersja długu na akcje po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej mogłaby być krzywdząca dla części wierzycieli i akcjonariuszy. Według propozycji, 80 proc. wierzytelności Obligatariuszy oraz Pozostałych wierzycieli miałaby  zostać spłacona przez Action w 20 ratach kwartalnych. Ponadto Wierzyciele zastrzegliby sobie również prawo do konwersji tych rat na nowe, zabezpieczone obligacje spółki, wyemitowane przez Spółkę w ciągu trzech miesięcy od zakończenia postępowania, a 10 proc wierzytelności Action wobec Obligatariuszy i Wierzycieli miałoby zostać umorzone, co oznacza umorzenie 33,5 mln zł wierzytelności.

Zgodnie z propozycją Obligatariuszy Action, Drobni Wierzyciele (do 50 tys. zł wierzytelności) zostaliby spłaceni w 100 proc. należności głównej oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego otwarcie Postępowania jednorazowo w Dniu 1-szej Płatności, lecz odsetki tych Wierzycieli narosłe od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego miałyby zostać umorzone, co dla Spółki oznaczałoby umorzenie 4 mln zł wierzytelności.

Wobec „Wierzycieli posiadających wierzytelności niewynikające z czynności prawnych spółki”, Spółka dokonałaby spłaty 80 proc. należności głównej w 40 równych ratach kwartalnych, co oznaczałoby, że Spółka wypłaci tym Wierzycielom niecałe 7 mln zł z 8,7 mln zł.

Stanowisko Spółki

„Wstępne propozycje układowe Spółki przedstawione w Planie Restrukturyzacyjnym zakładały traktowanie wierzycieli jednakowo i wyodrębnienie grup było ograniczone do minimum (2 osobne grupy). Spółka dopuszcza możliwość podziału wierzycieli na więcej niż 2 grupy, jeśli to będzie obiektywnie uzasadnione, którego to wymogu nie spełniają zdaniem Spółki Projekt propozycji układowych obligatariuszy:

1) Wydzielenie wierzytelności publicznoprawnych do grupy o najmniej korzystnym poziomie i harmonogramie spłat (wątpliwości Spółki co do obiektywności wydzielenia tej grupy i ewentualnego ryzyka w zakresie spełnienia testu prywatnego wierzyciela);

2) Najkorzystniejsze warunki dla jednej grupy wierzycieli – obligatariuszy” – w taki sposób Spółka skomentowała propozycje Obligatariuszy, z czym trudno się nie zgodzić.

Zarząd spółki chce do 8 grudnia wypracować i zaprezentować wierzycielom swoje nowe propozycje układowe. Do 8 grudnia Spółka zobowiązała się do zaprezentowania swoich propozycji. Action znalazł się w trudnej sytuacji w związku z obligacjami wyemitowanymi w 2014 roku, a wypracowanie dobrego i najmniej szkodliwego dla wszystkich planu naprawy tej sytuacji może okazać się jednym z najtrudniejszych  zadań, z jakimi będzie musiała zmierzyć się firma.

Prognozy finansowe

Spółka przedstawiła również prognozy finansowe do 2022 roku. Poniżej przedstawiamy roczne prognozy na poszczególne lata.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody 1 374 974 1 505 945 1 615 280 1 640 217 1 677 081 1 693 672
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 76 800 106 876 118 450 122 238 126 821 128 262
Marża brutto % 7,10% 7,30% 7,50% 7,60% 7,60%
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -31 722 2 337 10 805 11 352 12 602 12 921
Zysk (strata) brutto -34 475 1 954 10 762 11 352 12 602 12 921
EBITDA -22 252 11 809 20 275 20 822 22 073 22 391

W IV kwartale 2017 roku Spółka zamierza wypracować przychody ze sprzedaży na poziomie 436,39 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży: 27,37 mln zł, zysk operacyjny w wysokości 1,74 mln zł oraz zysk brutto: 1,54 mln zł.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.