Nastąpi ponowne rozpatrzenie sprawy Action

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi kasacyjnej Action S.A. w restrukturyzacji na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny w całości uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. WSA podtrzymał decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącą podatku VAT za grudzień 2008 roku. Wartość przedmiotu sporu to 6,761 mln zł.

Drugi wyrok ma zostać wydany w najbliższy czwartek (21.12). Sprawa dotyczy skargi Action na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Spółka odliczyła 22,6 mln zł od podatku za okres od lipca 2011 roku do stycznia 2012 roku, co zdaniem Urzędu Skarbowego w Olsztynie, było zawyżeniem kwoty odliczenia VAT. Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał tą decyzję, dlatego Spółka wniosła skargę. Wyrok wyda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Ogłoszenie powyższych wyroków zostało odroczone z 7 grudnia. Mimo to, Spółka zdecydowała się na przedstawienie „podstawowych założeń do nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu.”

Zgodnie z tymi założeniami, Spółka zaproponowała podzielenie wierzycieli na cztery grupy:

  1. Grupa Główna – obejmuje publiczne i prywatne osoby prawne, „którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, w tym także takich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a ich istnienie lub wysokość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy II, Grupy III oraz Grupy IV.”
  2. Grupa Wierzycieli Drobnych – „obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 50.000 zł na dzień otwarcia Postępowania Sanacyjnego, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy III i Grupy IV.”
  3. Grupa Współpracujących Wierzycieli Handlowych – „obejmująca wszystkich wierzycieli handlowych, którzy współpracowali ze Spółką w dniu otwarcia Postępowania Sanacyjnego, a po otwarciu Postępowania Sanacyjnego kontynuowali tę współpracę do dnia zawarcia układu i nieprzerwanie udzielali Spółce w tym okresie wsparcia sprzedaży, którego szczegółowe parametry zostaną ustalone w oparciu o obiektywne i uzasadnione ekonomicznie kryteria zgodne z przepisami prawa restrukturyzacyjnego.”
  4. Obligatariusze – wierzyciele, którym przysługują obligacje wyemitowane przez Spółkę (obligacje serii ACT01040717).

Spółka ponadto planuje spłatę co najmniej 40 proc. należności głównych w 20 ratach kwartalnych, w terminach i wysokości zróżnicowanych w zależności od Grupy; spłatę części należności głównych określonych w formie przeznaczenia części zysków Spółki lub podobnych dochodów przedsiębiorstwa, które nie będą niezbędne do niezakłóconego prowadzenia bieżącej działalności Spółki, takich jak np. nadwyżka środków pieniężnych na ten cel; konwersję części należności głównych na akcje Spółki; umorzenie 100 proc należności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia Postępowania Sanacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całość należności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) we wszystkich Grupach; umorzenie należności głównych, które nie zostaną spłacone zgodnie z wyżej wymienionymi punktami.

Istotnym jest, aby układ pomiędzy Spółką a wierzycielami został nawiązany jak najszybciej. Wydany niedawno wyrok w sprawie spółki zależnej Action – SFK sp. z o.o. w upadłości potwierdził, że uchylona decyzja kwestionująca prawo do odliczenia podatku VAT przez SFK w wysokości 9,127 mln zł nie była słuszna, mimo takiego obrotu spraw, Spółka utraciła płynność i jest w upadłości.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.