Podsumowanie jubileuszowego XXV Forum Teleinformatyki

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
11 min

W zamykającym obrady kotle dyskusyjnym stwierdzono m.in., że tworzenie w administracji publicznej strategii związanych z rozwojem technologii ma przede wszystkim służyć kreowaniu rozwoju gospodarczego, a nie tylko zwiększaniu sprawności działania państwa i wygody obywateli. Elementami tego rozwoju są globalne rozwiązania, wykorzystujące m.in. nowe sieci i usługi telekomunikacyjne 5G, Internet rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję (AI), chmury obliczeniowe, analizę danych (Data Science, Big Data). Mamy w tym zakresie potencjał intelektualny i bardzo dobrze wykształcone kadry oraz sprawnie działające zespoły i firmy, a także uznane przez świat osiągnięcia komercyjne nie tylko w tworzeniu gier.

W rekordowym, jubileuszowym Forum uczestniczyło ponad 500 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Pierwsza sesja składała się z prezentacji trzech polskich instytucji, obchodzących w tym roku jubileusze 100-lecia (PKO Bank Polski, Główny Urząd Miar) i 85-lecia (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) swojej działalności. Piotr Krawczyk, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego, omawiał kierunki rozwoju technicznego banku, jego transformacji w instytucję technologiczną z licencją bankową. Prezentował wykorzystanie m.in. takich rozwiązań jak: AI, Big Data, Aglie, Robotic Process Automation w tworzeniu zintegrowanych usług nie tylko bankowych.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówiła o kulisach realizacji reformy e-Państwa z perspektywy projektów ZUS – e-składka, e-ZLA, e-akta i EESSI   (Electronic Exchange of Social Security Information), o uproszczeniu wielu działań oraz oszczędnościach, wynikających m.in. ze zmniejszenia liczby błędów. Miarą sukcesu elektronicznych zwolnień jest fakt, że w sierpniu 2019 r. zwolnienia papierowe stanowiły zaledwie 0,01% wszystkich wystawionych. E-akta, czyli elektronizacja dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwach, znakomicie upraszcza obowiązki archiwizacyjne firm – skracając je z 50 do 10 lat i zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracowników.

Ewa Dyner-Jelonkiewicz, ekspertka Głównego Urzędu Miar, prezentowała działania Urzędu, uzmysławiając znaczenie GUM w zapewnieniu bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Jako przykład znaczenia precyzyjnych pomiarów, wspomniano urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi czy radary policyjne, które rozkalibrowują się po kilkuletniej eksploatacji.

- Advertisement -

Druga sesja, poświęcona infrastrukturze informacyjnej państwa, składała się z czterech bloków: PKO Banku Polskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Miar oraz Ministerstwa Finansów. Przedstawiciele wymienionych instytucji prezentowali najciekawsze – zrealizowane lub będące w toku – projekty informatyczne. Wprowadzenie do tej sesji wygłosił Gość specjalny, dr Wojciech R. Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bardzo istotne kwestie prawne – różnice, jakie w kwestii gromadzenia i przetwarzania informacji o obywatelach, występują między instytucjami administracji publicznej a firmami komercyjnymi. Zgodnie z  art. 7 Konstytucji RP „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Pamiętać o tym powinni szczególnie tworzący usługi profilujące obywateli, prowadzące do powstania profili obywateli, które będą musiały być udostępniane w postępowaniach prowadzonych przez służby i sądy. Partnerem sesji był PKO Bank Polski.

Sesja trzecia, której patronował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, skoncentrowana była na zaawansowanych narzędziach i procesach analizy danych, wspomagających tworzenie nowych i usprawnianie istniejących usług ubezpieczeniowych. Prezentację wprowadzającą do sesji wygłosił dr Andrzej Parafian z UFG, a następnie firmy: Aspartus, Cloudware, DahliaMatic i Sapiens przedstawiły swoje rozwiązania informatyczne dedykowane dla sektora ubezpieczeniowego.

W sesji czwartej pt. „Wspólna infrastruktura państwa – architektura, bezpieczeństwo, interoperacyjność, technologie” swoje propozycje koncepcyjne i technologiczne dla administracji publicznej przedstawili specjaliści z: AODC, Asseco Poland, Atende Software, EUVIC, Evercom, IBM Polska, Microsoft, NASK Państwowy Instytut Badawczy, PURE Storage, SAS Institute, Schneider Electric i T-Mobile Polska. Partnerem sesji była firma EUVIC.

Sesja piąta, zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka, poświęcona była przedstawieniu wpływów takich trendów jak: Cyberbezpieczeństwo, Przemysł 4.0, AI, UX, Blockchain, IoT, Big Data na potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw.

Szósta sesja – Forum Młodych Mistrzów, to przedsięwzięcie skierowane do studentów i doktorantów. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz przy wsparciu partnerów. Sesja była dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego. Wykład pt. „Jak wdrażać innowacje”, który stanowił wprowadzenie do sesji, wygłosił Paweł Pisarczyk – Prezes Atende Software. Następnie Jury konkursowe wysłuchało i oceniło 16 niezmiernie ciekawych, finałowych prezentacji indywidualnych i zespołowych, przyznając prestiżowe nagrody: Rady Programowej Forum i Oddziału Mazowieckiego PTI, Ministra Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji na rzecz Rozwoju Informatyki, NASK Państwowego Instytutu Badawczego, Atende Software, T-Mobile Polska, Samsung Electronics Polska, Exatel i Przewodniczącego Jury Konkursowego. Wręczenie nagród nastąpi tradycyjnie już w późniejszym terminie na uroczystym spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Partnerami sesji i Konkursu Młodych Mistrzów byli: Atende Software, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Samsung Electronics Polska i T-Mobile Polska. Partnerem Konkursu Młodych Mistrzów był Exatel.

Sesja siódma – Forum Nowych Idei – poświęcona była upowszechnianiu chmury obliczeniowej w Polsce. Na świecie ponad 80% przedsiębiorstw wdraża strategie wykorzystania chmury obliczeniowej w swoich  krytycznych aplikacjach. Według GUS w Polsce model ten wykorzystuje zaledwie 10% przedsiębiorstw. Jak i dlaczego warto temu przeciwdziałać debatowali eksperci, reprezentujący platformy chmurowe i ich klientów. Prezentacje wprowadzające do dyskusji wygłosili przedstawiciele firm Bonair i Intel. W panelu dyskutowali: Piotr Beńke (IBM Polska), Radosław Świerczyński (Operator Chmury Krajowej), Daniel Olejniczak (Bonair), Przemysław Papużyński (Intel), Bartosz Stebnicki (Microsoft).

Ósma sesja – Złote usługi i praktyki do wzięcia pod patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Bohdana Paszkowskiego, Wojewody Podlaskiego, poświęcona była praktycznym aspektom cyfryzacji administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w organizacji, czyli EZD. Omawiano m.in.: zasady udostępniania systemu EZD RP, elektronizację zamówień publicznych, audyt systemów IT w JST, czy kontrolę w urzędzie prowadzącym sprawy w postaci elektronicznej.

Sesja dziewiąta, zorganizowana z inspiracji i pod Honorowym Patronatem GUGiK, poświęcona była wieloaspektowym problemom informacji przestrzennych. Prelegenci – m.in. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, przedstawili zarówno zadania i stopień wykorzystania funkcjonujących w tej dziedzinie rozwiązań informatycznych, jak i perspektywę ich rozwoju do 2025 roku. Przedstawiono Geoportal.gov.pl jako narzędzie do prezentacji i popularyzacji informacji przestrzennych.

Forum zakończył tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny z tematem wiodącym „Krajowe strategie technologiczne a potencjał przemysłu teleinformatycznego”. Wprowadzeniem do dyskusji były dwie prezentacje: „Udział przemysłu teleinformatycznego w realizacji krajowych strategii technologicznych – możliwości i propozycje” dra inż. Andrzeja Dulki, Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz „Systemy  wspomagania  państwowej służby hydrogeologicznej i administracji geologicznej z wykorzystaniem technologii SOA i GIS” Piotra Gałkowskiego, Koordynatora Projektów IT w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. W gronie panelistów wystąpili (w kolejności alfabetycznej): dr  inż.  Andrzej  Dulka (Prezes  PIIT),  Tomasz Jaworski (Microsoft), Przemysław  Koch  (Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji), Robert Kroplewski (Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego), Adam Marciniak (Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego), Anna Trzecińska (Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego). Dyskusję panelową moderował Borys Stokalski – członek Rady Programowej Forum.

Nagroda „Złotego Herolda”, wręczana na Forum, przyznawana jest przez Radę Programową Forum  za upowszechnianie przesłania Forum: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo”.

Tegorocznymi Laureatami nagrody „Złoty Herold I stopnia” zostali: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Małgorzata Ślepowrońska i prof. dr hab. Jan Madey. Nagrodę „Złoty Herold II stopnia” otrzymali: Evercom, Główny Urząd Miar, IBM Polska, Microsoft, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Z okazji 25-lecia Forum uhonorowano zasłużonych, byłych członków Rady Programowej Forum, plakietą „Złoty Herold – wyróżnienie specjalne”. W gronie tym znaleźli się: Janina Derwiszyńska, Tomasz Domżał, Krzysztof Imiełowski i Waldemar Sielski.

Po raz osiemnasty na Forum wręczono Nagrodę im. Marka Cara, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Laureatami zostali: dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH i Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu i główny projektant Atende Software.

Tradycyjnie już wręczono Nagrodę za najlepszą prezentację firmową na poprzednim Forum. Laureatem został Paweł Nogowicz, Prezes Evercom. Fundatorem nagrody był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Z okazji jubileuszu Forum została wręczona Nagroda „Złota Książka XXV-lecia Forum Teleinformatyki”, którą otrzymała dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW za opracowaną pod jej kierunkiem autorskim i naukowym wielotomową monografię: „Jawność i jej ograniczenia” Wydawnictwo C.H. Beck. Partnerem Nagrody była firma Samsung Electronics Polska.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej cenionych, a zarazem najstarszych i największych imprez branży teleinformatycznej. Od 25 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym w usprawnianiu usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzyli: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski – Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXV Forum byli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Patronem Honorowym sesji Forum Młodych Mistrzów był Narodowy Bank Polski.

Partnerami Forum były firmy: Microsoft i SimplicITy Poland.

Patronami medialnymi byli: BrandsIT.pl, Computerworld, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl i Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Organizatorami Forum byli: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -