[the_ad_group id="105318"]

Podsumowanie XXIV Forum Teleinformatyki

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka
Posiada wieloletnie doświadczenie w PR, przedsiębiorca, były reseller i programista. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym.
[the_ad_group id="105318"]

Podsumowanie XXIV Forum Teleinformatyki

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka
Posiada wieloletnie doświadczenie w PR, przedsiębiorca, były reseller i programista. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym.

W otwierającej Forum prezentacji Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji podkreślił, że podstawą jest rozwój infrastruktury, szczególnie przyjęta właśnie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, budowa wspólnej infrastruktury informatycznej państwa WIIP 2.0, która jest gwarancją sprawnego działania, a jednocześnie zwiększenia bezpieczeństwa i obniżenia kosztów administracji. Infrastruktura i przyjęte rozwiązania legislacyjne pozwolą poprawić istniejące i rozwinąć nowe Systemy i usługi, m.in. jeden login do portali publicznych, e-Doręczenia, System Rejestrów Publicznych. Jednocześnie Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami przyszłości: rządową chmurą, 5G, blockchain, sztuczną inteligencją i internetem rzeczy.

W zamykającym obrady kotle dyskusyjnym padły dwa istotne stwierdzenia: „administracja rządowa ma już świadomość, że nie ma rozwoju gospodarczego kraju bez informatyzacji i usług cyfrowych” i „oby informatyzacja i cyfryzacja nie były elementem walki politycznej”, bo długoletnie projekty przekraczają granice kadencji rządowych.

W tym roku Forum ustanowiło kolejny rekord – w obradach uczestniczyło ok. 500 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Minister Marek Zagórski powiedział, że resort jednocześnie „twardo stąpa po ziemi” rozwijając infrastrukturę informatyczną, „dba o serce e-usług” rozbudowując istniejące i tworząc nowe systemy aplikacyjne czy usługi oraz „chodzi z głową w chmurach” pracując nad implementacją najnowszych technologii i budowaniem nowych rozwiązań. Nie startujemy przy tym od zera, tylko analizujemy zawsze, jak robią to za granicą. Przy pracach nad rządową chmurą korzystamy z doświadczeń brytyjskiej chmury G-cloud, a przy tworzeniu e-Doręczeń, z działających od lat rozwiązań duńskich i belgijskich. Ambicją resortu jest otwarcie administracji na nowe rozwiązania. W czasie kilku miesięcy planujemy wdrożenie pierwszych aplikacji, bazujących na rozproszonych rejestrach (blockchain) i sztucznej inteligencji. Kolejnym celem jest pokazanie, że projekty informatyczne można robić szybciej i taniej.

Dominik Rozkrut, prezes GUS stwierdził, że statystyka publiczna jest jednym z fundamentalnych, publicznych systemów, składających się na system informacyjny państwa będąc dostawcą informacji statystycznych, wspierających bezpieczeństwo informacyjne państwa, gospodarki i społeczeństwa.

Druga sesja, poświęcona infrastrukturze informacyjnej państwa, składała się z sześciu bloków: Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Miar oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W każdym z nich przedstawiciele wymienionych instytucji prezentowali najciekawsze zrealizowane lub realizowane jeszcze projekty informatyczne.

Sesja trzecia, której patronował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, skoncentrowała się na systemach ubezpieczeniowych, będących źródłem zarówno sprawdzonych rozwiązań informatycznych, jak i rozległej wiedzy o społeczeństwie. Prezentację wprowadzającą do sesji wygłosiła Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu UFG, a następnie firmy: Aspartus, BizTech Konsulting SA, DahliaMatic, Goldenore, Milstar i PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki przedstawiły swoje rozwiązania informatyczne dedykowane dla sektora ubezpieczeniowego.

W sesji czwartej pt. „Wspólna infrastruktura państwa – architektura, bezpieczeństwo, interoperacyjność, technologie” swoje propozycje koncepcyjne i technologiczne dla administracji publicznej przedstawili specjaliści z: AccelStor, Evercom, IBM Polska, Intel, Microsoft, SAS Institute, T-Mobile Polska, Veeam Software.

Po raz pierwszy do agendy programowej Forum została włączona sesja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka. Obradami na temat „Informatyk – kwalifikacje czy zawód” kierowała Beata Ostrowska, przewodnicząca Rady.

Zgodnie z tradycją, pierwszy dzień Forum zakończyła przed północą „Noc architektów”, czyli klubowa dyskusja na gorący ostatnio temat „Czyje są ‘MOJE’ dane”. Poprowadził ją prof. IBS PAN Marcin Paprzycki, a ekspertami byli: Piotr Drobek (dyrektor Zespołu Analiz i Strategii, UODO), Maria Ganzha (ekspert UE ds. Etyki, Politechnika Warszawska), Paweł Walczak (dyrektor ds. Rozwoju Sektora Publicznego, Microsoft) i Kajetan Wojsyk (ekspert ds. jakości danych, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych).

Sesja Forum Nowych Idei, której Partnerem był NASK – Państwowy Instytut Badawczy, składała się z dwóch części. Pierwszej, poświęconej sztucznej inteligencji i drugiej prowadzonej w formie debaty nt. perspektyw robotyzacji procesów w administracji publicznej. Prezentacje, dotyczące sztucznej inteligencji wygłosili: Urszula Rybicka i Kamil Frankowicz z NASK PIB oraz dr Jan Chorowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tę część sesji zakończyła dyskusja panelowa „Kto się boi sztucznej inteligencji?” moderowana przez Marcina Bochenka, dyrektora Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK PIB. Panelistami byli: dr Jan Chorowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Adam Kozakiewicz z NASK PIB i Tomasz Hodakowski z firmy Intel.

Drugą część sesji otworzyła prezentacja Piotra Kuljona, przedstawiciela Makeitright, poświęcona robotyzacji procesów, a następnie rozpoczęła się debata, w której uczestniczyli: Leszek Maśniak i Grzegorz Zajączkowski z Ministerstwa Cyfryzacji, Mariusz Pultyn z Digital TeamMates, Piotr Kuljon z Makeitright, a moderatorem był Borys Stokalski, prezes PIIT.

Sesja Złote usługi i praktyki do wzięcia pod patronatem Adama Struzika (marszałek Województwa Mazowieckiego), Bohdana Paszkowskiego (Wojewoda Podlaski), dra hab. inż. Waldemara Izdebskiego (główny geodeta kraju) i dra Tomasza Nowackiego (dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB) składała się z trzech bloków. Pierwszy „Linia współpracy” poświęcony był EZD RP, drugi eUsługom z wykorzystaniem informacji przestrzennych, a trzeci Usługom elektronicznym w sektorze rolniczym. Podczas drugiego bloku – Samorządu Województwa Mazowieckiego – zostały ogłoszone wyniki wraz z wręczeniem nagród w konkursie „Samorządowy Lider Cyfryzacji”.

Forum Młodych Mistrzów, to przedsięwzięcie realizowane pod Honorowym Patronem Narodowego Banku Polskiego skierowane do studentów i doktorantów w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Wprowadzenie do sesji wygłosił prof. Ryszard Kokoszczyński (członek zarządu NBP), a następnie Jury wysłuchało i oceniło 13 niezmiernie ciekawych, finałowych prezentacji indywidualnych i zespołowych, przyznając prestiżowe nagrody: Rady Programowej i Oddziału Mazowieckiego PTI, Ministra Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji na rzecz Rozwoju Informatyki i Przewodniczącego Jury Konkursowego. Wręczenie nagród nastąpi w późniejszym terminie na uroczystym spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Tegoroczny program został również rozszerzony o sesję pt. Incydent i co dalej, którą zorganizowała i prowadziła ISSA Polska.

Forum zakończył tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny, tym razem z wiodącym tematem „Transformacja infrastruktury informacyjnej państwa – Cyfryzacja państwa – refleksje po I połowie kadencji”. Przed rozpoczęciem dyskusji w kotle, uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji: „Z doświadczeń Forum Teleinformatyki” prof. WAT Bolesława Szafrańskiego (przewodniczący Rady Programowej Forum) i „Matematyka motorem innowacji technologicznych – jak to wykorzystać tu i teraz” dra Kamila Kuleszy (Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN).

Wprowadzenie do dyskusji w Kotle wygłosił Borys Stokalski (prezes PIIT), który był również jej moderatorem. Grono panelistów tworzyli: Przemysław Koch (pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji), Adam Marciniak (wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA), Leszek Maśniak (doradca Ministra Cyfryzacji), Roman Szwed (prezes zarządu Atende SA) i Anna Trzecińska (wiceprezes zarządu NBP).

Po raz siedemnasty na Forum wręczono Nagrodę im. Marka Cara, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegorocznymi laureatami zostali: Krzysztof Mączewski, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego i dr Janina Mincer-Daszkiewicz, docent w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prestiżową nagrodę Rady Programowej Forum „Złoty Herold I stopnia”, przyznawaną po raz pierwszy za upowszechnianie przesłania Forum w brzmieniu: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo”, otrzymał w setną rocznicę powstania Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dr hab. Jerzy Cytowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali nagrodę „Złoty Herold II stopnia”.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej cenionych, a zarazem najstarszych i największych imprez branży teleinformatycznej. Od blisko 25 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym w usprawnianiu usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzyli: Anna Trzecińska – wiceprezes zarządu NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr Dominik Rozkrut – prezes zarządu Głównego Urzędu Statystycznego, Włodzimierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Borys Stokalski – prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – profesor WAT i przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIV Forum byli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (wojewoda podlaski), Adam Struzik (marszałek województwa mazowieckiego), dr hab. inż. Waldemar Izdebski (Główny Geodeta Kraju), dr Tomasz Nowacki (dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego).

Patronem Honorowym sesji Forum Młodych Mistrzów był Narodowy Bank Polski.

Patronem sesji ubezpieczeniowej był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Patronami medialnymi byli: BrandsIT.pl, Computerworld, CyberDefence24, Gazeta Ubezpieczeniowa, ITWIZ.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA i Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Partnerami Forum byli: IBM Polska i Microsoft.

Partnerem sesji Forum Nowych Idei był NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Organizatorami Forum byli: BizTech Konsulting SA oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów