Raport płacowy dla branży IT – podsumowanie

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 uczestniczyło 87 firm, które przekazały dane o 9 143 pracownikach. Raport zawiera analizy dla 93 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania najwięcej firm zajmuje się produkcją oprogramowania (54 proc. próby). Firmy o profilu usługowym to 25 proc. wszystkich uczestników. Po 10 proc. próby stanowią firmy telekomunikacyjne oraz firmy z sektora finansowego.

Sposoby prezentacji danych o wynagrodzeniach

Stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 3 szczebli organizacji: zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca i specjaliści. Dodatkowo każde ze stanowisk przydzielono do jednej z 6 rodzin (naczelne kierownictwo, projektowo-programistyczna, wsparcie i usługi internetowe, techniczno-sprzętowa, konsultingu i wdrożeń oraz bezpieczeństwa IT).

Pierwszy sposób to zaprezentowanie informacji o stawkach płac na stanowiskach, które są na różnych poziomach. Przez poziom stanowiska określamy doświadczenie i kompetencje jakie posiada pracownik zatrudniony na danym stanowisku. Przykładowo dla stanowiska programista Java wyróżniamy 4 poziomy: młodszy specjalista, doświadczony specjalista, starszy specjalista i specjalista ekspert. Wynagrodzenia na wspomnianych stanowiskach zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite programistów Java zatrudnionych na umowę o pracę *

Drugi sposób to zaprezentowanie informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach zintegrowanych, czyli bez podziału na poziomy. Wynagrodzenie na stanowisku zintegrowanym obejmuje stawki wszystkich programistów Java bez uwzględnienia ich doświadczenia czy kompetencji (tabela 2).

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite programistów Java zatrudnionych na umowę o pracę *

Porównując dane z tabeli 1 i 2 widzimy, że w analizach płac zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z danych szczegółowych niż odwoływanie się tylko do danych ogólnych.

Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na różne kryteria

W raporcie uwzględniono wynagrodzenia w różnych województwach, w firmach różnej wielkości (pod względem wielkości zatrudnienia i rocznych przychodów), z podziałem na rodzaj działalności oraz w zależności od pochodzenia kapitału firmy. Dla każdego poziomu stanowiska mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest wyższa w firmach zagranicznych niż w firmach polskich. Dla specjalistów różnica ta wynosi średnio 25 proc. Wykres 1 prezentuje mediany wynagrodzeń specjalistów na różnych poziomach w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę w firmach o różnym pochodzeniu kapitału *

Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na formę zatrudnienia

Raport zawiera dane o stawkach płac pracowników zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt). Wykres 2 przedstawia mediany wynagrodzeń specjalistów na różnych poziomach z uwzględnieniem rodzajów umów. Można zauważyć, że najmniej zarabiają pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Może wynikać to z faktu, że ten typ umów najczęściej jest oferowany na początku kariery zawodowej (specjaliści młodsi i doświadczeni), więc zwykle są to osoby młode, zazwyczaj studenci, którym taka forma współpracy najbardziej odpowiada ze względu na elastyczne godziny pracy. Z kolei osoby współpracujące w oparciu o kontrakt mają wyższe wynagrodzenia niż pracownicy zatrudnieni na innych umowach.

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów *

Planowane i zrealizowane podwyżki

W raporcie znajdują się również informacje o planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń. W okresie luty 2016 – styczeń 2017 firmy z branży IT zrealizowały podwyżki na poziomie 5 proc. Największy wzrost wynagrodzeń dla kadry zarządzającej miał miejsce w firmach z województwa pomorskiego (7,5 proc.), a najmniejszy wzrost wynagrodzeń wystąpił w firmach o rocznych przychodach powyżej 200 mln PLN i wyniósł 3 proc. dla kadry zarządzającej oraz dla specjalistów. Dla porównania firmy o rocznych przychodach do 25 mln PLN podniosły wynagrodzenia o 7 proc. Wymienione wartości zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń zebrano w tabeli 3. Natomiast w okresie luty 2017 – styczeń 2018 firmy z branży IT planują podwyżki na poziomie 5 proc. W raporcie znajdują się wartości planowanych podwyżek dla kadry zarządzającej i specjalistów z uwzględnieniem różnych kryteriów.

Tabela 3. Wartości zrealizowanych podwyżek z uwzględnieniem wybranych kryteriów *

Świadczenia pozapłacowe

Raport zawiera także informacje o oferowanych przez firmy świadczeniach pozapłacowych. Wykres 3 przedstawia najczęściej oferowane benefity dla liderów zespołu.

Wykres 3. Świadczenia pozapłacowe najczęściej oferowane na poziomie lider zespołu *

* Opracowała Barbara Kozioł na podstawie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.